راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
 • پسوند:   gif   — حجم:   7.86 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   7.86 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   7.86 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   7.86 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   7.86 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   48.55 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   30 MB
 • پسوند:   apk   — حجم:   30 MB
 • پسوند:   jar   — حجم:   30 MB
کاربران
 • پسوند:   gif   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   2 MB
queue